Botiga Sant Martí

Carrer del Treball 255
08020 - Barcelona
Telf.: 933 146 020

Botiga Sant Andreu

Carrer Gran de Sant Andreu 223
08030 - Barcelona
Telf.: 933 450 427

Email de contacte

floristeriesiris@gmail.com

Condicions generals de la botiga

Enviaments i Condicions

1) Lliurament de l’enviament a la destinació

El lliurament de l’enviament es farà a l’adreça indicada com a lloc de destinació. S’entendrà efectuada quan la persona que es trobe en aquesta adreça accepti recollir l’enviament, sigui o no el destinatari que consta a l’albarà de recollida.

Sempre que se sol·liciti pel remitent, FLORISTERIES IRIS DISSENY FLORAL S.L.li facilitarà la informació de lliurament mitjançant una comunicació del nom del receptor de l’enviament i de les dades de la data i hora del lliurament.

EL REMITENT accepta com a prova de lliurament de l’enviament la signatura per part del receptor, prova de la qual podrà sol·licitar còpia.

2) Impossibilitat de lliurament de l’enviament a la destinació

Quan sigui rebutjat l’enviament a destinació, quan el lliurament d’una comanda que ja va sortir en repartiment, no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades de lliurament facilitades pel client siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l’absència del destinatari després de diversos intents de lliurament, atesa la naturalesa perible dels nostres productes, FLORISTERIES IRIS DISSENY FLORAL SL no admetrà cap devolució i no assumirà cap responsabilitat. Si la persona no es troba al lloc del lliurament, sempre s’intentarà acordar amb el remitent el possible lliurament a un veí, i amb l’acord del mateix, el dipòsit temporal del producte per evitar-ne el retorn al nostre magatzem.

Si la persona no es troba al lloc del lliurament, sempre s’intentarà acordar amb el remitent el possible lliurament a un veí, i amb l’acord del mateix, el dipòsit temporal del producte per evitar-ne el retorn al nostre magatzem.

FLORISTERIES IRIS DISSENY FLORAL, SL, tan aviat com sigui possible, comunicarà al REMITENT les circumstàncies que impedeixen el lliurament.
Transcorregut el termini esmentat sense que EL REMITENT hagi exercit el seu dret, l’enviament serà tractat d’acord amb el que estableixi la norma legal aplicable en funció de la naturalesa i del tipus d’enviament. En qualsevol cas, serà de càrrec d’EL REMITENT, a més del pagament de la tarifa addicional corresponent, l’abonament de les despeses i els costos ocasionats.

  • Es faran dos intents de lliurament dins de la franja sol·licitada pel client, si després dels dos intents de lliurament no es troba la persona, la comanda estarà disponible a les nostres botigues físiques per a la seva recollida.
  • Si el client ho desitja, pot sol•licitar un altre lliurament, abonant el cost d’enviament.

3) L’Enviament

A l’efecte del present contracte, s’entén per “enviament” els objectes susceptibles de trasllat, remesos sota un mateix justificant de recollida, que no són inacceptables o prohibits d’acord amb aquesta clàusula, lliurats pel REMITENT per al seu transport i lliurament a la adreça indicada com a lloc de destinació.

3.1) Garanties generals

En relació amb l’enviament EL REMITENT assumeix les obligacions fonamentals següents:

a) fer constar de manera completa i precisa la descripció i els detalls de l’enviament.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

4) Garantia de productes

En cas de producte defectuós, FLORISTERIES IRIS DISSENY FLORAL SL, procedirà segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu del producte danyat.

El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini d’1 setmana des que en va tenir constància.

Articulo 116 del TRLGDCU (Conformitat de productes per contracte)

1- Llevat de prova en cas contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb la comanda, sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

a) S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte, que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari, en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i l’usuari pugui esperar, segons la naturalesa del producte.

5) Informació sobre el dret de desistiment

FLORISTERIES IRIS DISSENY FLORAL, SL. Informa al client que, d’acord amb allò previst a la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris o TRLGDCU, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament del producte , sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat que passi una de les excepcions que la mateixa llei estableix.

FLORS: S’informa al client que la prestació del servei de subministrament de flors no dóna lloc al dret de desistiment, ja que aquest dret no és aplicable al subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

COMPLEMENTS: Pel que fa als nostres productes complementaris (Pelutxos, Gerros, Vins o caves, bombons, globus i altres que es puguin oferir), el client podrà, durant un termini de 14 dies naturals i, sempre que corri ell amb les despeses d’enviament de tornar el producte.

Per això, pot notificar-nos la seva decisió de desistiment, a través de correu electrònic i enviar el producte, degudament embalat i protegit per al seu transport, acompanyat del seu número de comanda o albarà de lliurament, a les nostres oficines:

Servei d’atenció al client de FLORISTERIES IRIS
Carrer Gran Sant Andreu núm. 223, Botiga, 08030, Barcelona.
Email: floristeriesiris@gmail.com
Telèfons: (+34) 93 345 04 27 / (+34) 682 80 94 61

Un cop rebut, FLORISTERIES IRIS realitzarà la devolució de l´import corresponent.